Indigenous Peoples and Human Rights

February 10, 2015

Authentic Journalism: The Toughest Job of Narco News

Thank you to Narco News for 15 years of the toughest unpaid job in America


By Brenda Norrell


For journalists, there are few jobs that require more courage than reporting on the so-called drug war in Mexico. Journalists in Mexico are continually murdered and disappeared as the United States’ ATF (Alcohol Tobacco and Firearms) is exposed running assault weapons to the cartels.
In the US, one media outlet has the courage to expose the real role of the United States in the so-called drug war in Mexico, as the United States continues to play its role in destabilizing Mexico.
Al Giordano’s Narco News Bulletin is what it says it is: Authentic journalism. 
On a personal note, I would like to thank Al and the staff at Narco News for their courage and for giving me the opportunity to post articles at Narco News, which have been viewed globally by way of Google News for many years.
When few others would allow me to publish, Narco News gave me a means to publish news of my travels with the Zapatistas and the struggle for dignity, autonomy and justice. 
Narco News also exposes the reality of the US/Mexico border. While the mainstream focuses on creating xenophobia of migrants -- and padding the pockets of border contractors and private prisons -- Narco News exposes the truth, including US Border Agents running drugs, US spy towers on Tohono O'odham land, and drones on the border.
A recent message from Al captures the essence of both authentic journalism and insight into the world of online journalism without pay. I find these words inspiring, and hope you will find these words are an inspiration to write, and read, authentic journalism.
Al Giordano, publisher of Narco News:
I recently read about a prominent blogger who announced that he won’t be doing that work any more after fifteen years. He said he was tired. He wanted to do something else, to go out and live a life outside the Internet.
It’s an understandable position. I thought, “Hey, we’ve been going for the same fifteen years. Is it time to hang up our cleats, too?”
No way!
The truth is I speak for the entire team when I say we love doing this work. We’ve never felt “trapped inside the Internet” because the work of reporting, teaching and learning at the School of Authentic Journalism brings us, day after day, in contact with the real people of the real world.
I think another reason why others have burnt out but we’re still going strong is that we pace ourselves. We don’t follow an arbitrary monthly, weekly or daily deadline. We don’t publish “news” when there is nothing new to say. When it’s been time to remain silent, we’ve done that. When there’s been a lot to say, we’ve produced original reporting at amazing velocity and volume without ever sacrificing quality. We think that’s a better model for journalism than just filling a “news hole” because advertisers need newspapers to do so whether or not there is news.

Support Narco News here: http://narcosphere.narconews.com/thefield/5072/my-am-rica-there-are-many-ways-receive-gift-subscription
Dutch translation by Alice Holemans, NAIS


Home » Nieuws » * AUTHENTIEKE JOURNALISTIEK : DE ZWAARSTE JOB VAN NARCO NEWS
Narconews.jpg
* AUTHENTIEKE JOURNALISTIEK : DE ZWAARSTE JOB VAN NARCO NEWS
Dank aan Narco News voor 15 jaar van de zwaarste onbetaalde job in Amerika.
Door Brenda Norrell, Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com
Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be
Voor journalisten zijn er weinig jobs die zoveel moed vergen dan de verslaggeving over de zogenaamde drugsoorlog in Mexico.
Journalisten in Mexico worden vermoord en “verdwijnen” als ze de VS ATF (Alcohol, Tobacco and Firearms) ontmaskeren, dat aanvalswapens levert aan de kartels.
Een media- outlet in de Verenigde Staten heeft de moed om de ware rol die de US speelt in de zogenaamde drugsoorlog in Mexico bloot te leggen, zoals het destabiliseren van Mexico.
Het Narco News Bulletin van Al Giordano is wat het zegt wat het is: Authentieke journalistiek. Narco News Bulletin
Brenda Norrell: “ Ik wil Al en de staf van Narco News danken voor hun moed en omdat ze mij de kans gegeven hebben om artikels te posten op Narco News, dat sinds vele jaren via Google- nieuws wereldwijd bekeken werd.
Terwijl ik gecensureerd werd door anderen verschafte Narco News me de middelen om nieuws over mijn reizen met de Zapatista’s en over de strijd voor waardigheid, autonomie en rechtvaardigheid te publiceren.
Narco News heeft ook de realiteit aan de US/Mexico grens onder aandacht gebracht. Terwijl de mainstream zich focuste op het creëren van vreemdelingenhaat tegen migranten- en de zakken vulden van grens -contractors en private gevangenissen- kwam Narco News met de waarheid naar buiten, waaronder ook de drugsdealende grenspatrouilles , US spionnentorens op Tohono O’odham land, en drones aan de grens.
Een recente boodschap van Al vat de essentie van, zowel authentieke journalistiek als inzicht in de wereld van online journalistiek- zonder betaling goed samen.
Ik vind deze woorden inspirerend, en hoop dat deze wooren voor u een inspiratie zullen zijn om authentiek journalistiek te schrijven en te lezen.”
Al Giordano, uitgever van Narco News:
“ Onlangs las ik over een prominente Blogger die aankondigde dat hij dat werk na vijftien jaar stopzet. Hij zei dat hij moe was. Hij wou iets anders, hij wou buitengaan en een leven leiden buiten het internet.
Dat is begrijpelijk, maar ik dacht: “Hei, wij doen dit ook al vijftien jaar. Is het tijd om ermee te kappen?
Niet dus!
En ik spreek voor het voltallige team wanneer ik zeg dat wij van dit werk houden.
Wij hebben ons nooit ‘gevangen binnen het internet’ gevoeld, omdat verslaggeving, onderwijzen en leren aan de school van Authentieke Journalistiek ons, dag na dag, in contact brengt met de echte mensen van de echte wereld.
Ik denk dat een van de redenen waarom anderen burnout’s hebben en wij nog steeds sterk staan, komt omdat wij zélf ons tempo bepalen.
Wij moeten geen willekeurige maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse deadline halen. Wij publiceerden geen nieuws wanneer er niets te vertellen was.
Wanneer het tijd was om stilte te bewaren dat deden wij dat.
Wanneer er veel te vertellen was, dan produceerden we authentieke verslaggeving aan een verbazende snelheid en hoeveelheid zonder in te boeten aan kwaliteit.
Wij denken dat dit een beter model van Journalistiek is dan enkel maar het “nieuws gat” vullen omdat adverteerders nu eenmaal nieuwsbladen nodig hebben, ongeacht of er al dan niet nieuws is.”
 
Support Narco News here: http://narcosphere.narconews.com/thefield/5072/my-am-rica-there-are-many-ways-receive-gift-subscription
Ondanks de toenemende internationale aandacht voor de journalisten- moorden , vertikken de regeringen het om actie te voeren om die hoge cijfers van geweld en straffeloosheid in te dijken, aldus het Committee to Protect Journalists
In de laatste 10 jaar werden 370 journalisten vermoord; in 90% van de gevallen werden er geen vervolgingen ingesteld.
De ongecontroleerde, onopgeloste moorden van journalisten zijn vandaag een van de grootste bedreigingen voor de persvrijheid.
Committee to Protect Journalists
Note from NAIS: We wish Narco News at least 15 more years of Athentic Journalism! That is what the world needs!Despite increased international attention to the murders of journalists, governments fail to take action to reduce the high rates of targeted violence and impunity, the Committee to Protect Journalists finds. In the past 10 years, 370 journalists were murdered; in 90 percent of cases, there are no convictions. The unchecked, unsolved murders of journalists is one of the greatest threats to press freedom today. -- Committee to Protect Journalists

No comments: