August 2020

Indigenous Peoples and Human Rights

Sunday, August 9, 2015

Al Giordano responds to Project Censored's Attack on Censored NewsAl Giordano, publisher of authentic journalism at Narco News, responds to Project Censored's hypocritical claim to own the words 'censored news' and its threat to file a lawsuit against Censored News
Dear Peter Phillips,

When in 2007 I rejected your Project Censored award I mentioned that I consider your organization a gigantic scam that abuses journalists and ordered you not to use my story in the book with which your organization sought to steal my work to make money for yourselves.

Thank you for, eight years later, having proved me absolutely correct about my judgement of you and your bottom-feeding, fraudulent crew.

Narco News and all our allies through the School of Authentic Journalism will be paying very close attention to whether you continue these threats against journalist Brenda Norrell, and in your attempts to silence and censor her continue. Guys who bandy about words like "cease and desist" are often the ones who need to take their own advice and cease and desist such infantile and greedy attempts to intimidate a journalist, and through her to the Native American movements for which she and Censored News provide unparalleled and vital coverage.

The suggestion that because your name is "Project Censored" that nobody else can use the word "censored," that you somehow have a trademark on the word itself, is as laughable as it is disgusting. The word is "part of your lexicon?" Please provide me a copy of your registered trademark on Censored News for a story I'm reporting about this latest attack on press freedom and in favor of censorship, complete with the date that shows you registered it before Ms. Norrell began using it in her publication. Short of that, you have no case, Sherlock, and you know it. This is just an effort to bully a journalist whose support from other journalists you apparently underestimated.

Persist in your efforts to censor its use and don't be surprised when you become, once again, the laughing stock of the entire international community of journalists, only at higher volume than ever before, because this latest stunt is so deliciously hypocritical it is beyond human decency.

Oh, and have a nice day, Mr. Phillips, you miserable, creepy slob.

Sincerely,

Al Giordano
Publisher, Narco News
www.narconews.com
www.narconews.com

------------------------------------------------------
Below: Cease and Desist Letter from Project Censored yesterday, after giving me an award in 2008 and publishing my work in its book without pay.
Censored News is a service to Indigenous Peoples and grassroots human rights activists, published without advertising or grants.
- Brenda Norrell, publisher Censored News
------------------------------------------------------

From: "Peter Phillips"
Date: Aug 8, 2015
Dear Brenda Norrell,

Project Censored uses the title "Censored" news and your use of this term would cause a normal person to believe that they are connecting with Project Censored. Please cease and desist immediately from using the title Censored News in your blog http://bsnorrell.blogspot.com/

Media Freedom Foundation Inc. is the legal owner of the name Project Censored for 39 years. The terms Daily Censored, Censored News, Censored logo  and Censored Notebook are all part of our lexicon. 

Feel free to use terms like unreported news or hidden news for your blog, but do not use the word Censored. 

We sincerely hope you do not make it necessary for us to take legal action on this.

Peter Phillips Ph.D.
President Media Freedom Foundation 
P.O. Box 571
Cotati, CA 94931
707-874-2695
-------------------------------------------

Thanks to Alice Holemans, NAIS Gazette for Dutch translation
http://www.denaisgazet.be/nieuws/al-giordano-s-reactie-op-aanval-op-censored-news-van-project-censored
*AL GIORDANO’S REACTIE OP AANVAL OP CENSORED NEWS
DOOR PROJECT CENSORED

Al Giordano, uitgever van Authentic Journalism bij Narco News, reageert op de hypocriete aanspraak die Project Censored maakt op het woord ‘censored’ en zijn dreigement tegen Censored News.

Beste Peter Philips

Toen ik in 2007 uw Project Censored award geweigerd heb, heb ik u mijn mening gegeven over uw organisatie.
Ik beschouwde uw organisatie als een gigantische zwendel die journalisten misbruikt; tevens heb ik u het verbod opgelegd om mijn verhaal te publiceren in het boek waarmee uw organisatie mijn werk probeerde toe te eigenen uit winstbejag.
Nu, acht jaar later bewijst u dat mijn oordeel over u en uw parasiterende frauduleuze ploeg volledig correct was, waarvoor dank.
Narco News en al onze bondgenoten van de School of Authentic Journalism zullen aandachtig volgen of u de bedreiging tegen journalist Brenda Norrell zal uitvoeren, en uw voortdurende pogingen om haar het zwijgen op te leggen en te censureren.
Kerels die kwistig woorden zoals “ cease and desist” rondstrooien, zijn gewoonlijk diegenen die hun eigen raad moeten opvolgen en moeten stoppen met zulke infantiele en hebzuchtige pogingen om een journalist te intimideren, en door haar de Native Amerikaanse bewegingen waarover zij en Censored News ongekende en essentiële coverage levert.

De suggestie dat, omdat u “Project Censored” bent niemand anders het woord “Censored” mag gebruiken omdat het uw ‘handelsmerk’ is, is gewoon zo lachwekkend dat het verwerpelijk is.
Het woord is “part of your lexicon?”
Bezorg me a.u.b. een kopie van uw geregistreerd handelsmerk Censored News, voor het artikel dat ik aan het schrijven ben over deze aanval op persvrijheid te voordele van censuur.
Liefst volledig met de datum van registratie die aantoont dat u geregistreerd bent voor Mrs.Norrell met haar publicaties begon.
Zonder dat hebt u geen zaak, Sherlock, en u weet het.
Dit is enkel een poging om een journalist, waarvan u de steun van andere journalisten duidelijk hebt onderschat, te intimideren.

Volhard u in uw poging om het gebruik van de woorden te censureren en wees niet verwonderd dat u eens te meer de pispaal wordt van de hele internationale journalisten gemeenschap, alleen nog meer dan voorheen, omdat deze laatste stunt zo heerlijk hypocriet is dat het beneden alle menselijke waardigheid is.
 Oh, en verder nog een prettige dag, Mr. Philips, jij miserabele sukkel.
Oprechte groeten,
Al Giordano
Uitgever, Narco News


“Cease and Desist” brief van Project Censored, nadat ze mij in 2008 een prijs hadden toegekend en mijn werk, zonder vergoeding hebben gepubliceerd in hun boek .
Censored News werkt voor inheemse volkeren en grassroots mensenrechtenactivisten.
Publiceert zonder advertenties of subsidies.
Brenda Norrell,
Uitgever Censored News

Van Peter Philips
8 augustus 2015

Beste Brenda Norrell
Project Censored gebruikt de titel “Censored” nieuws en het gebruik van deze term door u doet iedere normale mens geloven dat zij verband houden met Project Censored.
Stop onmiddellijk (Cease and desist) met het gebruik van deze titel in uw blog.

Media Freedom Foundation Inc. is de wettige eigenaar van de naam Project Censored.
De termen Daily Censored, Censored news, Censored logo en Censored Notbook maken deel uit van onze lexicon.
U mag termen zoals ‘unreported news’ of ‘hidden news’ gebruiken voor uw blog, maar gebruik het woord Censored niet.
Wij hopen oprecht dat wij niet genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen.

Peter Phillips Ph.D.
President Media Freedom Foundation 
P.O. Box 571
Cotati, CA 94931
707-874-2695

NAIS zal deze verwerpelijke zaak blijven volgen.
Wij steunen onvoorwaardelijk Brenda Norrell en Censored News.
Brenda Norrell staat volledig ten dienste van Native Amerikaanse grassroots, milieu- en mensenrechtenactivisten.
Dit zonder een enkele vergoeding te ontvangen.
Net zoals NAIS weigert zij principieel alle advertenties, zij ontvangt geen subsidies en steekt haar kleine inkomen volledig in het volgen en publiceren van acties die door de reguliere media worden doodgezwegen of verdraaid.
Wij roepen iedereen op om Censored Nieuws te steunen!
--

After our Award, Gatekeeper Project Censored threatens Lawsuit


Pioused Gatekeeper of Media Thinks it Owns the Words 'Censored News'

By Brenda Norrell
Censored News
Aug. 8, 2015
English with Dutch and French translations

After receiving a Project Censored Award in 2008, Project Censored is now threatening to sue me because it thinks it owns the common words 'Censored News.'

It shows the depth of degradation that even the so-called alternative media has succumbed to, attempting to strangle freedom and preside as a gatekeeper.

This is the danger of placing oneself in a position of righteous power for too long -- in the end you can become the very thing you set out to eradicate.

Shame on Peter Phillips and the Media Freedom Foundation. If you sue me, you will find that I have used my own meager funds to keep Censored News alive for the past nine years, after being blacklisted and censored.

All you will get is the suitcase I drag around and the disgrace of your action.

You should have done your homework before threatening to sue me, as you have used my copyrighted material from Censored News more than once without my permission.

Brenda Norrell, publisher Censored News

Censored News is a service to Indigenous Peoples and grassroots human rights activists published without advertising or grants.
----------

Al Giordano, publisher of Narco News, responds to Project Censored's attack

http://bsnorrell.blogspot.com/2015/08/al-giordano-responds-to-project.html?m=0

Thanks to Alice Holemans, NAIS Gazette, for Dutch translation!
http://www.denaisgazet.be/nieuws/censored-news-bedreigd


* BRENDA NORRELL, UITGEVER VAN ‘CENSORED NEWS’ WORDT BEDREIGD MET RECHTSZAAK DOOR PROJECT CENSORED.

Vrome media- waakhond denkt dat de woorden ‘Censored News’ zijn eigendom zijn!

Brenda schrijft ons:

Na ontvangst van een Project Censored Award in 2008, dreigt Project Censored nu om een rechtszaak tegen mij aan te spannen omdat hij denkt dat de doodgewone woorden ‘Censored en News” zijn bezit zijn.

Dit toont de diepte van het verval aan waarin zelfs de zogenaamde alternatieve media zich laten mee sleuren; de pogingen om vrijheid te wurgen en als waakhond te heersen.
Dit is het gevaar wanneer men zichzelf te lang de plaats van rechtvaardige macht toekent- op het laatst kan je dan net dàt worden dat je aanvankelijk wou uitroeien.

Schaam u Peter Philips en de Media Freedom Foundation.
Wanneer u me vervolgt zal u er vlug achter komen dat ik, nadat ik op de zwarte lijst gezet werd en mijn artikels gecensureerd werden, steeds mijn eigen magere inkomen gebruik om Censored News, nu reeds in zijn negende jaar, levend te houden.
Alles wat u hieruit kan halen is de valies die ik steeds rondsleur en de schande van uw actie.

U zou beter uw huiswerk gemaakt hebben voor u met de dreiging van een rechtszaak kwam, dan zou u merken dat u mijn copyrighted artikels en foto’s van Censored News meermaals gebruikt heb zonder mijn toelating.

Brenda Norrell
Uitgever Censored News

Nota van NAIS

Wanneer Brenda schrijft: “Alles wat u hieruit kan halen is de valies die ik steeds rondsleur,” mag dit letterlijk genomen worden.
Haar valies is zo wat het enige dat ze bezit.
Van in het begin heeft ze consequent advertenties geweigerd.
Wat het grootste respect van ons verdiend.
Ook NAIS weigert de speelbal van de ‘commercie’ te zijn.
Na jarenlang als staf- reporter aan verschillende kranten in de US gewerkt te hebben werd ze door Indian Country Today ‘afgevloeid’.
Haar artikels werden gecensureerd.
Haar artikels waren té raak, té eerlijk, té onthullend!
Maar ze is steeds doorgegaan, zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden.
Wanneer er een ‘Strong Woman- Award’ zou uitgereikt worden, zou die met onze zegen naar Brenda moeten gaan.
NAIS wil hierbij oproepen om Censored News te steunen.

To Brenda Norrell:
Keep going friend, we need your honesty, integrity and dedication!
Keep strong,
Alice Holemans
NAIS

French translation by Christine Prat


Le zélé Chien de Garde des Médias pense qu’il est propriétaire des mots ‘Censored News’[‘Informations Censurées’]
Par Brenda Norrell
Censored News
8 août 2015
Traduction Christine Prat
Nederlandse vertaling door Alice Holemans

Après que j’aie reçu le Prix Project Censored 2008, Project Censored me menace maintenant de me poursuivre, parce qu’il considère être propriétaire des mots courants ‘Censored News’.
Cela montre à quel niveau de dégradation en sont arrivés même les médias soi-disant alternatifs, dans leur tentative d’étrangler la liberté d’expression et de dominer comme chien de garde.
C’est le danger d’assumer une position de pouvoir ‘juste’ pendant trop longtemps – à la fin on devient précisément ce qu’on s’était proposé d’éradiquer.
Honte à Peter Phillips et à la Fondation de la Liberté des Médias [Media Freedom Foundation]. Si vous me poursuivez, vous vous apercevrez que j’ai utilisé mes maigres fonds personnels pour maintenir Censored News en vie depuis neuf ans, après avoir été sur liste noire et censurée.
Tout ce que vous obtiendrez, c’est la valise que je traîne avec moi et la honte pour votre action.
Vous auriez dû faire votre travail avant de me menacer de poursuites, étant donné que vous avez utilisé des informations de Censored News sous copyright plus d’une fois, sans ma permission.
Brenda Norrell, éditrice de Censored News
Censored News est un service pour les Peuples Autochtones et les militants des droits de l’homme de la base, publié sans publicité ni subventions.
———————–
Al Giordano, éditeur de Narco News, a réagi à la menace de Project Censored et sa prétention hypocrite d’être propriétaire des mots ‘censored news’. Al Giordano a lui-même refusé le Prix Project Censored en 2007, considérant Project Censored comme une arnaque destinée à tromper des journalistes et a demandé alors à Peter Phillips de ne pas utiliser ses écrits, vu qu’il le soupçonnait de poursuivre des buts lucratifs. Il estime que, 8 ans plus tard, ses accusations sont parfaitement justifiées. Il avertit que lui-même et alliés de l’Ecole de Journalisme Authentique[School of Authentic Journalism] suivront l’affaire de très près. Il demande à Peter Phillips de lui prouver qu’il avait déposé les mots ‘informations censurées’ avant que Brenda Norrell ne les utilise pour son blog.Cynthia McKinney's Dissertation: Hugo Chavez, White Supremacy, COINTELPRO and Wikileaks


By Brenda Norrell
Photo: Dr. Cynthia McKinney (second from right middle row) graduated with Dr. Brenda Manuelito (third from left front), Dine' from Tohatchi/Naschitti area of Navajo Nation and Dr. Carmella Rodriguez (second from right front) of Nambe, NM, creators of nDigidreams, an Indigenous-grounded digital storytelling company focused on survivance, liberation and healing.

YELLOW SPRINGS, Ohio -- Cynthia McKinney has broken dangerous ground since leaving Congress, challenging the US bogus wars, spider web intelligence and the junkyard media that makes it all possible.

Now, Dr. Cynthia McKinney has released her new dissertation, examining the life of Venezuelan President Hugo Chavez, with an analysis of white supremacy, COINTELPRO, Operation Condor, Wikileaks and more. 

McKinney visited us in Tucson in 2007, urging impeachment of Bush and Cheney. 

Responding to comments from fellow Congressmen, she said, "If I succeed then they know that there is life after political death, which really isn't death at all." Her words eight years ago were a forerunner to years of travel that took her through the Middle East.

She has not only succeeded, but she has done it well.

The title of Dr. McKinney’s dissertation is “’El No Murio, El Se Multiplico!’  Hugo Chavez:  The Leadership and the Legacy on Race.”  


Former U.S. Congresswoman Cynthia McKinney
Completes PhD in Leadership and Change
at Antioch University

Graduating from Antioch University’s PhD program in Leadership and Change on August 1, 2015, Cynthia McKinney fulfilled a lifelong dream to complete her education with a terminal degree.  Cynthia is pictured here in Yellow Springs, Ohio, the school’s main campus, with the other graduating members of the PhD program.

Cynthia McKinney among the 2015 graduates of Antioch University’s PhD in Leadership and Change
In keeping with her interests in U.S. policy, Dr. McKinney wrote her dissertation on the leadership challenges faced by President Hugo Chavez as he asserted the Bolivarian Republic of Venezuela’s right to sovereignty.  President Chavez’s mission as leader of Bolivarian Venezuela caused him to tackle the tough issues of U.S. domination, notions of White Supremacy, and the long-suppressed human rights of Venezuela’s Indigenous, African, and mixed populations that, together, constitute the majority of the people in the country.  The title of Dr. McKinney’s dissertation is “’El No Murio, El Se Multiplico!’  Hugo Chavez:  The Leadership and the Legacy on Race.”  

Dr. Peter Dale Scott, University of California at Berkeley Professor Emeritus, served on Dr. McKinney’s dissertation committee and his influence can be seen as she sets the context of Hugo Chavez’s leadership by exploring the intricacies of Deep Politics in U.S. foreign policy in the past—COINTELPRO (The Counter Intelligence Program of the U.S. government, spearheaded by the Federal Bureau of Investigation), Operation Condor—and in the present.  After the U.S. Justice Department prosecuted and imprisoned journalist Barrett Brown for publishing WikiLeaks documents, McKinney was unsuccessful in her effort to use extremely revealing U.S. diplomatic cables and other key information in her dissertation that had also been published by WikiLeaks; this information was important because it exposed contemporaneous U.S. attitudes and behavior toward Hugo Chavez, in particular, and the Bolivarian Republic of Venezuela, in general.

Dr. Al Guskin, former Chancellor of Antioch University, credited with inspiring President Kennedy to found the Peace Corps of the U.S. Department of State, served as Cynthia’s dissertation committee chair.   

Also serving on Cynthia’s dissertation committee were Dr. Philomena Essed, noted scholar on Critical Race Theory and Dr. Joseph Jordan of the University of North Carolina who has extensive experience in Latin American issues.  As a part of her research, Cynthia interviewed prominent scholars, activists, and individuals who knew or knew of Hugo Chavez’s leadership and legacy on race.

Dr. Cynthia McKinney Speaks
Antioch University’s PhD in Leadership and Change program is one that fosters scholarly inquiry and knowledge for personal and community liberation.  The philosophy of Antioch University can be summed up in the words of the first Antioch College President, educator and Congressman Horace Mann of Massachusetts:  “Be ashamed to die until you have won some victory for humanity.”

Antiochians also count the famous among their number:  Comedian Dave Chappelle’s father taught at Antioch College and before that, Coretta Scott studied education there in the days before integration was legal and before she married Martin Luther King, Jr.

Dr. McKinney has written two books and several articles, some listed below:

http://lgimages.s3.amazonaws.com/data/imagemanager/5983/illegalwarlibya_.jpgCynthia’s Books:
a) Illegal War on Libya, Clarity Press, 2012 
b) Ain't Nothing Like Freedom, Clarity Press, 2013 http://lgimages.s3.amazonaws.com/data/imagemanager/5983/aintnothing.jpg

Cynthia’s Chapters and Articles

a) Chapter: "Libya, Syria, Venezuela, Ukraine: Another War Based on Lies, Pretexts, and Profiteering?" in Flashpoint in Ukraine: How the US Drive for Hegemony risks World War III, edited by Stephen Lendman. Clarity Press, 2014
c) Chapter: "Hugo Chavez: Liderazgo para Venezuela; Liderazgo para el Caribe," El ALBA-TCP: Origen y fruto del nuevo regionalismo latinoamericano y caribeñoMaribel Aponte García. Gloria Amézquita. [Compiladoras]. 2015

Dr. McKinney served twelve years in the U.S. House of Representatives.  

Her dissertation can be downloaded here:  http://aura.antioch.edu/etds/208/

Censored News copyright

All content at Censored News is copyrighted by the creator of the work, and may not be used for any reason without written permission. This includes news, books, films, dissertations, grants, reports, pamphlets, and any other purpose.