Indigenous Peoples and Human Rights

August 5, 2013

COLUMBUS RACISM: Long Walk 4 in Columbus, Ohio Today Aug. 5, 2013

Long Walkers Safely through Columbus, Ohio on Monday!

By Brenda Norrell
Censored News
http://www.bsnorrell.blogspot.com

Update from Long Walk 4, Monday evening: "Walk went through Columbus without incident today. The police had a patrol car escort us, and were very polite and helpful at the intersections. A flu bug has hit us, causing some Walkers to rest, but the highlight of the day was the introduction of the Children's Staff, as there are now children to carry it. On other news we are getting low on resources so if anyone out there has a network they belong to, small donations can add up. Most importantly, we are grateful for all the messages and prayers of support. Those involved in Indigenous Sovereignty issues are invited to send in their issues for posting on the website."
Luv arrested 2008/Photo Marie Littlemoon

The Longest Walk 4 Return to Alcatraz will be walking through Columbus, Ohio, today, where long walkers were attacked by police in 2008.

Michael Lane, who was targeted by a police officer holding a taser on the Longest Walk 2 in Columbus in 2008, said the walkers are hopeful there will be no problems with the police:


"Day 22 -- getting ready to walk through Columbus today. Hope it goes better this year than 2008. We will be led by the new Children Staff for the first time today as well. Should go good, as we have prepared and communicated with the police," said Lane, who also walked on the original Long Walk in 1978.


Today, walking to Columbus, long walker Aki Zaagi said walkers finished 27 miles yesterday, and 51 miles the day before. Aki Zaagi, who walked across America in Long Walk 2 and Long Walk 3, said by phone message today, "This day, Susanna, 11-year-old from Pine Ridge, will be carrying the youth staff."

In 2008, long walker Luv the Messenger was arrested when Columbus police attacked the long walkers. The children on Long Walk 2 were traumatized by the police attack in 2008. Watch video of police attack: http://www.youtube.com/watch?v=tJBETfYXzNc&feature=youtu.be

Censored News photo by Bad Bear 2011
In 2011, as walkers returned home from Long Walk 3, 
Native American long walkers were again targeted by police near Columbus.


"Columbus is alive in the City of Columbus," said Bad Bear, Western Shoshone long walker and driver of the vehicle. Bad Bear walked across America on Long Walk 2, then again in 2011 on the Long Walk for Diabetes, in the Renegade Walkers.

Bad Bear and Manny, from Warm Springs, Ore.,  were heading home from Washington, D.C., traveling fifteen miles outside of Columbus, in the direction of Dayton. Ohio state troopers singled out their vehicle in the flow of traffic on the highway.

Ohio state troopers brought in a police dog to search their vehicle for drugs. After the dog scratched the vehicle, and found no drugs, police continued searching for drugs. The vehicle was searched three times, with police tearing out components in the door.

Bad Bear and Manny were separated and interrogated. They were questioned extensively about the sage in their vehicle, a natural plant in the west which is burned for ceremonies.

"They kept asking us about our sage, if we were smoking it," said Bad Bear, pointing out that the police were unaware of how sage is burned during Native American prayers.

The Longest Walk 4: Return to Alcatraz was initiated by those on the original, Longest Walk in 1978. The current walk across America began on July 15th, 2013 in Washington D.C. and will arrive in Alcatraz on December 22, 2013.

On the current walk are two Native American youths walking across America for the third time, Craig Luther, Navajo, and Lisa Peake, Anishinabe/Pomo.


"The purpose of this Walk will be to reaffirm the heart of Traditional Tribal Sovereignty rooted in Ceremony and land based spiritual relationships. We call on all Indigenous Peoples to come and support this Walk. 

"We have gone to Washington D.C. many times to seek justice, the protection of treaty rights, and the continuing existence of our Peoples and Ways of Life. They have had their opportunity. The time has come to reclaim for ourselves the prayers that have gone east and bring them back full circle to Alcatraz, the symbol of the modern assertion of what has been called the Red Power Movement. We Walk to educate our own Peoples on what Tribal Sovereignty means from an Indigenous Peoples way of life,” the Long Walk 4 Return to Alcatraz said in their statement of purpose.

Photos of Longest Walk 4 in Ohio by Jennifer Vance: http://bsnorrell.blogspot.com/2013/08/photo-long-walk-in-ohio.html

Longest Walk 4 Return to Alcatraz website, with route and more: http://www.returntoalcatraz.com

Dutch translation by Alice at NAIS Gazette, thank you!
http://bloggen.be/natam/archief.php?ID=2288214

Long walkers op maandag 5 juli veilig door Columbus, Ohio!
Door Brenda Norrell : Censored News http://www.bsnorrell.blogspot.com
Update van de Long Walk4, maandagavond : “ de Walk ging vandaag door Columbus zonder incidenten. Een politieauto begeleidde ons en zij waren beleefd en behulpzaam aan de kruispunten. Het griepvirus heeft zijn tol geëist waardoor enkele walkers moesten rusten. Het hoogtepunt van de dag was de introductie van de staf voor de kinderen, want er zijn nu kinderen om die te dragen. Een keerzijde is dat we gebrek hebben aan hulpmiddelen.
Wanneer u ons kan steunen  zullen we dit dankbaar aanvaarden.
Wij zijn vooral heel dankbaar voor al de berichten en gebeden om ons te steunen."
STEUN DE LONGEST WALK : DONATE http://www.returntoalcatraz.com
IEDERE HULP, HOE KLEIN OOK IS GROOTS !

De Longest Walk4 Return to Alcatraz stapt door Columbus, Ohio waar long walkers in 2008 werden aangevallen door de politie.
Michael Lane die tijdens de Longest Walk 2 in 2008 bedreigt werd door een politieagent met een taser ,zei dat de walkers er gerust in waren dat er dit keer niets zou gebeuren:
“ Dag 22, we maken ons klaar om vandaag door Columbus te stappen. Hoop dat het beter zal gaan dan in 2008. Vandaag zullen we voor de eerste keer geleid worden door de nieuwe staf van de kinderen. Het moet wel goed gaan daar wij ons voorbereid hebben en op voorhand gepraat hebben met de politie”, aldus Lane die ook de oorspronkelijke Walk in 1978 meegedaan heeft.
Long Walker Aki Zaagi liet per telefoon weten dat de walkers de dag eerder 27 mijl afgelegd hebben en de dag daarvoor 51 mijl.
Aki Zaagi zei verder nog dat Susanna, een 11 jarig meisje uit Pine Ridge de jongeren -staf zal dragen.
In 2008 werd Long Walker Luv the Messenger gearresteerd toen de politie de walkers overvielen. De kinderen die deelnamen aan de LongWalk 2 werden getraumatiseerd door het politieoptreden.
Zie hieronder video van Marie Little Moon van 9 juni 2008
Toen in 2011, na de Long Walk 3, walkers terug naar huis keerden werden zij opnieuw het doelwit van de politie nabij Columbus.
“Columbus leeft nog steeds in de stad van Columbus” zei Bad Bear, Western Shoshone, long walker en chauffeur van de volgwagen. Bad Bear stapte door America met de Long Walk 2, en dan opnieuw in 2011 met de 'Long Walk for Diabetes’, in de Renegade Walkers.
Bad Bear en Manny,uit Warm Springs, Oregon keerden vanuit Washington DC huiswaarts. Zij reden 15 mijl buiten Columbus toen zij door de staatspolitie werden uitgepikt uit een reusachtige file op de snelweg.
De staatspolitie bracht een politiehond om hun wagen te doorzoeken op drugs. Tot driemaal toe werd de wagen doorzocht terwijl de agenten de deuren aan de binnenkant kapot scheurden.
Bad Bear en Manny werden afzonderlijk verhoord. Zij werden uitgebreid ondervraagd over de salie die in hun wagen gevonden werd.
“Zij bleven eindeloos vragen stellen over de salie en of we dat rookten” ,aldus Bad Bear die benadrukte dat de agenten er geen benul van hadden dat salie gebrand werd tijdens ceremoniën en bij gebeden.
De Longest Walk 4 Return to Alcatraz werd op gang gebracht door de oorspronkelijke Longest Walkers van 1978. De huidige walk doorheen Amerika begon op 15 juli, 2013 in Washington DC en zal aankomen in Alcatraz op 22 december 2013.
Craig Luther, Navajo en Lisa Peake, Anishinabee/Pomo zijn twee jongeren die reeds voor de derde keer doorheen Amerika stappen.
“Het doel van deze mars is om opnieuw het hart van de traditionele soevereiniteit, die geworteld zit in ceremonie en land gebaseerde spirituele relaties te bevestigen. Wij roepen alle inheemse volken op om onze mars te steunen.
Wij zijn reeds zo dikwijls naar Washington DC getrokken om recht te zoeken, de bescherming van de verdrag rechten en om het bestaan van ons volk en manier van leven te vrijwaren. Zij hebben hun kansen gekregen. Nu is de tijd aangebroken om voor onszelf de  gebeden die naar het oosten gingen terug te eisen en hen naar Alcatraz te brengen. Dan is de cirkel terug rond, het symbool van de hedendaagse stelling van wat de Red Power Movement genoemd werd. Wij stappen om ons eigen volk bewust te maken wat tribale soevereiniteit betekent vanuit een inheemse manier van leven”

No comments: